Via het project De Friese Muziekbrigade werken we provincie breed aan toeganeklijkheid en duurzame vernieuwing van het muziekonderwijs in Friesland. We stimuleren alle stoolbesturen om deel te nemen aan de nieuws Impulsregeling Muziekonderwijs en dagen kinderen en jongeren uit om muziek te maken in de vrije tijd.

We sluiten daarmee aan op de ambities van Noord-Nederland als (cultrulre) experimenteerregio en de ambities van Culturele Hoofdstad 2018 op het terrein van mienskip, talentontwikkeling, relatie stad en platteland en legacy.